Η όλη διαδικασία περιλαμβάνει δύο βασικά στάδια. Το αρχικό στάδιο της Προέγκρισης, όπου εγκρίνεται η καταλληλόλητα του χώρου, από τον αρμόδιο φορέα και το τελικό στάδιο της έκδοσης της Άδειας Λειτουργίας.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ποικίλουν, ανάλογα με το είδος της αιτούμενης επιχείρησης και τον φορέα αδειοδότησης. Οι εμπλεκόμενοι φορείς είναι κυρίως οι Περιφέρειες, οι Δήμοι, οι Υπηρεσίες Δόμησης και οι αρμόδιες κατά τόπο Πυροσβεστικές Υπηρεσίες.

Συνοπτικά, τα καταστήματα τροφίμων και γενικά υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.), λαμβάνουν Άδεια Λειτουργίας από τους οικείους Δήμους με ταυτόχρονη έγκριση και έλεγχο από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες των περιφερειών και την εκάστοτε Πυροσβεστική Υπηρεσία που υπάγονται. Οι βιομηχανικές ή βιοτεχνικές μονάδες καθώς και τα συνεργεία, λαμβάνουν έγκριση από τις αρμόδιες Περιφέρειες και από την Πυροσβεστική.

Η διαδικασία, όντας πολύπλοκη και γραφειοκρατική, απαιτεί εμπειρία και συνεχή ενημέρωση.

Αναλαμβάνουμε με υπευθυνότητα τη σύνταξη όλων των απαιτούμενων μελετών και την διεκπεραίωση  όλων των διαδικασιών για την έκδοση Αδειών λειτουργίας καταστημάτων ή επιχειρήσεων, αφήνοντας σας το χρόνο να ασχοληθείτε αποκλειστικά με τη νέα σας επιχείρηση.  Σας υποστηρίζουμε συνεχώς, μετά την λήψη της Άδειας , ενημερώνοντας σας σε θέματα νομοθεσίας και νέων προδιαγραφών , ώστε να μην βρεθείτε ποτέ προ δυσάρεστων εκπλήξεων.